Demo CTV

Link đăng nhập quản trị : https://go.ccom.vn/dn

Tài khoản F1 (Admin QL) Tên đăng nhập: ccomvn / Mật khẩu: QuantriCcom#2024

Tài khoản F2 Tên đăng nhập:  mtvnhonmy321@gmail.com /  Mật khẩu: nM979394389

Tài khoản F3 Tên đăng nhập:  thu@acu.vn /  Mật khẩu: nM979394389

 

——–